دکتر مهسا خرازی

88-512
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
دریافت رزومه