دانشجویان دکترا

 • دکتر بهروز بیاتی
 • فارغ‌التحصیل
 • عنوان رساله: ساخت و ارزیابی ساختاری و عملکردی راکتورهای غشایی در ایزومریزاسیون نرمال پنتان با استفاده از غشاهای کاتالیستی نانوساختار MFI
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو، دکتر محمد حقیقی
88-512
 • دکتر کامران قاسم زاده
 • فارغ‌التحصیل
 • عنوان رساله: بررسی و ساخت غشاهای نانوساختار سیلیکایی و ارزیابی عملکرد آنها در راکتورهای غشایی به منظور تولید هیدروژن طی فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آب
 • استاد راهنما: دکتر علی‌اکبر بابالو
88-512
 • دکتر صونا جمشیدی
 • فارغ التحصیل
 • عنوان رساله: ساخت غشاهای نانوساختار کامپوزیتی پالادیوم-نقره و ارزیابی عملکرد آنها در راکتورهای غشایی طی واکنش ریفورمینگ خودگرمای متان برای تولید هیدروژن خالص
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو، دکتر محمد حقیقی
En. Sona jamshidi
 • مهندس فاطمه بنی‌هاشمی
 • ورودی نیمسال دوم ۹۱-۹۰
 • در حال تحصیل مرحله دفاع از پروپوزال
 • عنوان رساله: در حال بررسی
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو
En.-Bani-Hashemi
 • مهندس نسا رفیعا
 • ورودی نیمسال دوم ۹۱-۹۰
 • در حال تحصیل مرحله دفاع از پروپوزال
 • عنوان رساله: در حال بررسی
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو
En.-Nesa-Rafia
 • مهندس محمدجواد واعظی
 • ورودی نیمسال اول ۹۲-۹۱
 • فارغ التحصیل
 • عنوان رساله: در حال بررسی
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو
88-512
 • مهندس طیبه محمدلو
 • ورودی نیمسال اول ۹۳-۹۲
 • در حال تحصیل مرحله دفاع از پروپوزال
 • عنوان رساله: در حال بررسی
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو
88-512
 • مهندس زینب فرهادی
 • ورودی نیمسال اول ۹۵-۹۴
 • درحال تحصیل
 • عنوان رساله:
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو
                            
 • مهندس مینا امیدی فر
 • ورودی نیمسال اول ۹۶-۹۵
 • درحال تحصیل
 • عنوان رساله:
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو
 
 • مهندس مهدی الیاسی
 • ورودی نیمسال اول ۹۷-۹۶
 • درحال تحصیل
 • عنوان رساله:
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو
 
 • مهندس مسعود مجیدی
 • ورودی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
 • درحال تحصیل
 • عنوان رساله:
 • اساتید راهنما: دکتر علی اکبر بابالو