تحقیقات در حال انجام

تحقیقات در حال انجام

ساخت و ارزیابی غشاهای سرامیکی با مواد ارزان قیمت

بررسی عملکرد غشاهای سرامیکی درترکیب با روش های شیمیایی در پیش تصفیه سیستم های اسمز معکوس

بررسی عملکرد غشا پالادیوم-نیکل در حضور گاز هیدروژن سولفید