تست عبوردهی

نام کامل دستگاه به فارسی

دستگاه تست عبوردهی گازها و مخلوط گازها

1690127937529[1]

نام کامل دستگاه به لاتین

Gas mixture permeation test

زمینه کاربردی دستگاه

تعیین میزان عبوردهی نمونه های پلیمری در برابر گازهای مختلف

شرکت سازنده

مرکز مواد نانوساختار

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

  به صورت موردی محاسبه می­گردد.

کوره لوله ای

نام کامل دستگاه به فارسی

کوره لوله ای

1690190676933

نام کامل دستگاه به لاتین

Tubular furnace

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

آذر کوره

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 • در شرایط معمولی loading و شرایط ثابت، به ازای هر ساعت ۵۰۰۰۰۰ ریال
 • تحت گازهای خاص (N۲، Ar)، loading  و شرایط ثابت، به ازای هرساعت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 کوره های جعبه ای

نام کامل دستگاه به فارسی

کوره جعبه ای

169019067691816901906769851690190676967

نام کامل دستگاه به لاتین

 furnace

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

آذر کوره

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 • در شرایط معمولی loading و شرایط ثابت، به ازای هر ساعت ۵۰۰۰۰۰ ریال
 • تحت گازهای خاص (N۲، Ar)، loading  و شرایط ثابت، به ازای هرساعت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

الکتروفورز

نام کامل دستگاه به فارسی

الکتروفورز

 

نام کامل دستگاه به لاتین

Electrophoresis

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 • درصورت مشخص بودن روش تست هر نمونه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
 • برای پیدا کردن روش جداسازی ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال

التراسونیک پروبی

نام کامل دستگاه به فارسی

التراسونیک پروبی

 

نام کامل دستگاه به لاتین

Ultrasonic homogenizer

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 • ۰-۲۰۰ watt به ازای هر ۱۵ دقیقه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 • ۲۰۰-۴۰۰ watt به ازای هر ۱۵ دقیقه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال 

pH متر

نام کامل دستگاه به فارسی

pH متر

 

نام کامل دستگاه به لاتین

pH meter

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 با کالیبراسیون هر نمونه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

ویسکومتر

نام کامل دستگاه به فارسی

ویسکومتر

 

نام کامل دستگاه به لاتین

Viscometer

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 • هر نمونه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
 • رفتار رئولوژیکی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ( ۵ نقطه)
 • رفتار کمورئولوژیکی ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (زمان های مختلف)

سانتریفیوژ

نام کامل دستگاه به فارسی

سانتریفیوژ

 

نام کامل دستگاه به لاتین

centrifuge

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 •  هر نمونه ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال

روتاری خلا

نام کامل دستگاه به فارسی

روتاری خلا

 

نام کامل دستگاه به لاتین

vacuum rotary

زمینه کاربردی دستگاه

شرکت سازنده

 هزینه ی آماده سازی نمونه

 هزینه ی انجام تست         

 _

 • هر نمونه ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال